Undersökning av Långlöt 30:1 (RC)

Webbsida

Exposition på plattformen Research Catalogue. Projektet går att ta del av på länken: https://www.researchcatalogue.net/view/1364677/1638950 Texter med utgångspunkt i arkivmaterial om Ismantorps fornborg. Expositionen innehåller digitaliserat arkivmaterial, fotografier, ritningar, dokument, tillsammans med korta texter i essäform på olika teman kopplat till borgens historia. Frågan om vem eller vilka som tolkningsföreträde kring vad en plats “är” eller är tänkt att vara undersöks – vad är platsens primära funktion? (Är Ismantorps borg en militär anläggning från järnåldern? Är det ett kulturlandskap för betande boskap? Är det en turistattraktion? Eller är platsen del av ett unikt naturlandskap? Självklart kan platsen vara flera av dessa saker.) Kring fornlämningen har omfattande arbeten genomförts för att “återställa” platsen, vilket innebär att det finns en officiell tolkning om vad denna plats “ska” vara. Vissa ingrepp och förändringar är sanktionerade, andra aktiviteter tolkas som hot mot platsen eller vandalism. Genom mitt projekt ville jag också låta naturen och växtligheten träda fram som en egen aktör, som också får en röst.

-Visa mindre

Undersökning av Långlöt 30:1
Undersökning av Långlöt 30:1